Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Showcase


Channel Catalog


  0 0

  MOOI 1OOOOOOOOOOO DEZE.jpg

  Knap en mooi,die oosterse meisje,voor mij toch?
  Handsome and beautiful, which oriental girl, for me anyway?
  Beau et belle, qui oriental girl, pour moi en tout cas?
  Hübsch und schön, die orientalisches Mädchen, für mich überhaupt?

  0 0

  ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.jpg

  Deze uitheemse prachtige cultuurvarieteit van de (Prunus mume beni-chidori) is de (Prunus mume Alphandii)  De prunus heeft massa's dubbele
  geurige karmijn-roze, bloemen staan. In het vroege voorjaar, enkele weken voor het verschijnen van een aantal bloeiende Japanse sierkersen. De lekkere geur van amandelen kan soms worden opgemerkt vanaf een behoorlijke afstand. De bladeren wanneer ze zijn ontstaan, ​​zijn lichtgroen in het voorjaar en in zomer showt de boom kleurrijke abrikozen roze tinten, in een goede,warme herfst. Een prachtige mooie bloeiende tuin boom
  die heel zeldzaam is,en waar je best geen fotos van op zoekt,want iedere foto draagt een Virus mee!
  Zorg er eerst voor,dat je een betaalde antivirus op je pc staan hebt!
   
  This exotic variety of the wonderful culture (Prunus mume Beni-chidori) is the (Prunus mume Alphandii) The prunus has masses double
  fragrant carmine-pink flowers grow. In early spring, a few weeks before the appearance of some flowering Japanese cherry. The delicious smell of almonds can sometimes be noticed from a considerable distance. The leaves when they are incurred are light green in spring and summer showcases the colorful apricot tree shades of pink, in a good, warm autumn. A stunning beautiful blooming garden tree
  which is very rare, and where you no ranking for looking at, because each picture carries a Virus with it!
  First, make sure that you are a paid antivirus on your PC!

  0 0

  3444131663.jpg

  Wel wij kijken naar de Himalayan blue poppy in Tibet,en andere films.
   
  However,we look at the Himalayan blue poppy and other films.
   
  तर, हामी तिब्बतको (हिमालयन नीलो अफीम), र अन्य चलचित्रहरु हेर्नुहोस्। 
   

  0 0

  De vliegezwam 00.jpg

  Een van ons mooiste paddestoelen in mijn tuin. Vijf dagen kijken naar een kleine witte paddestoel?
   
  One of our most beautiful mushrooms in my garden. Five days watching a little white mushroom?
   
  Un de nos plus beaux champignons dans mon jardin. Cinq jours qui regardent un petit champignon blanc?
   
  Eines unserer schönsten Pilze in meinem Garten. Fünf Tage gerade ein wenig weißer Pilz?
   
  Una de nuestras más hermosas setas en mi jardín. Cinco días viendo un pequeño hongo blanco?
   

  0 0
 • 09/24/15--14:29: Een dag later ?
 • devliegezwam 11.jpg

  Een dag later ?
   
  A day later ?
   
  Un jour plus tard?
   
  Een dag später?
   
  Un día más tarde?

  0 0
 • 09/24/15--14:57: Noch een dag later?
 • vliegezwam 22.jpg

  Noch een dag later?
   
  Neither one day later?
   
  Ni un jour plus tard?
   
  Weder einen Tag mehr?
   
  Ni un día más?

  0 0
 • 09/25/15--03:56: De vierde dag?
 • copyright foto natuurmanjak.jpg

  De vierde dag?
   
  The fourth day?
   
  Le quatrième jour?
   
  Der vierte Tag?
   
  El cuarto día?

  0 0

  3516369262plas myde geant XXX.jpg

  De evolutie van de wandelende tak ( Phasmida Geant ) hier is dit reusachtig insect (30 cm overmeten ) en is afkomstig van de Papoea eilanden. Lange tijd werd aangenomen dat insecten slechts één keer vleugels hebben ontwikkeld. Maar wandelende takken,zo menen weterschappers nu,hebben hun vleugels in de afgelopen driehonderd miljoen jaar verschillende malen verloren en steeds weer opnieuw ontwikkeld. Er bestaan twee typen wandelende takken:vleugelloze en-deels-gevleugelde. Bioloog Michael F. Whiting heeft DNA van 37 soorten geanalyseerd en ontdekte dat hun vleugelloze  voorouders zo,n 250 miljoen jaar geleden vleugels hebben ontwikkeld. Daarna zijn wandelende takken hun vleugels weer kwijt geraakt en hebben ze deze minstens vier keer opnieuw ontwikkeld,aldus Whiting,maar de genen voor de vleugels zijn nooit verloren gegaan,ook al kwamen de vleugels zelf fysiek niet tot uiting. De genen schakelen in of uit,al naar gelang de omstandigheden. Bron tekst Nationaal Geographic November 2003.  
   
  The evolution ofthe stick insect(PhasmidaGeant)hereisthisgiganticinsect(measuringabout30cm)andcomes from thePapuaislands.For a long timeit was assumed thatinsectwingshave evolvedonly once.Butstick insects, so sayweterscientistsnowhavetheir wingsinthepast fewhundredmillion yearslostseveral timesandagain and againdeveloped.There are twotypes ofstick insects:winglessand-partly-gevleugelde.BioloogMichael F.WhitinganalyzedDNAfrom37 speciesand found that theirwinglessancestorsso, one250million years agohave developedwings.Thenstick insectshave losttheir wingsand haveredesignedthisat leastfour times, saidWhiting,butthegenes forwings areneverlost,even thoughthewings themselveswerenot physicallyexpressed.The genesturn onor off,depending on thecircumstances.SourcetextNationalGeographicNovember2003.
   
  L'évolution duphasme(PhasmidaGéant)esticicet insectegigantesque(mesurant environ30cm) etvient desîlesde Papouasie.Pendant longtemps,on a supposé queles ailes des insectesont évoluéqu'une seule fois.Maisphasmes, doncdireWeterscientifiquesont maintenantleurs ailesdans lesquelques centaines de millionsdernières annéesa perdu plusieursfois etencore et encoredéveloppé.Il existe deuxtypes dephasmes:aileset-partieailes.BiologisteMichael F.Whitinga analysél'ADN de37 espèceset a constaté queleurs ancêtresaptèresontdonc,il yaune250.000.000 annéesailesdéveloppés.Puisphasmesont perduleurs ailes etontredessinéceau moins quatre fois, a déclaréWhiting,mais lesgènespour les ailesne sont jamais perdus,même silesaileselles-mêmesne sont pasexprimésphysiquement.Les gènesactiver ou désactiver, en fonction descirconstances.Texte sourceNational GeographicNovembrede 2003.
   
  Die Entwicklung derStabheuschrecke(PhasmidaGeant)hierist diesegigantischeInsekten(die etwa30 cm)undkommt von denPapuaInseln.Für eine lange Zeitwurde angenommen, dassInsektenflügelnur einmalentwickelt.AberStabheuschrecken,so sagenweterWissenschaftlerhaben jetztihre Flügelin den letzten 250.000.000 Jahremehrmalsverlorenund wieder und wiederentwickelt.Es gibt zwei ArtenvonStabheuschrecken:flügellosenundteilsFlügeln.BiologeMichael F.WhitinganalysiertenDNA aus37Arten undfestgestellt, dassdieflügellosenVorfahrenso, vor250.000.000 Jahreentwickelt habenFlügel.DannklebenInsekten habenihre Flügelverloren unddies mindestensvier Malüberarbeitet,sagteWhiting, aber dieGene für dieFlügel sindnicht verloren, auch wenndie Flügelselbst wurdennicht physischausgedrückt.Die Geneein- oder ausgeschaltet,abhängig von den Umständen.QuelltextNational GeographicNovember 2003.
   
  La evolución delinsecto palo(PhasmidaGeant)aquíeseste insectogigante(que mide alrededor de30cm)y viene delas islasde Papúa.Durante mucho tiempose supuso quealas de los insectoshan evolucionadosólo una vez.Peroinsectos palo, así quedecirWetercientíficostienen ahora susalasenlos últimospocos cientos de millonesaños perdidosvarias vecesy otra vezy otra vezdesarrollado.Hay dostipos deinsectos palo:sin alasypartede alas.El biólogoMichaelF.Whitinganalizóel ADN de37 especiesy encontró quesus antepasadossin alasasí,haceuno250 millones añostienen alasdesarrolladas.Luegose peganlos insectos hanperdido susalas y sehanrediseñadoesto por lo menoscuatro veces,dijoWhiting, perolos genes delas alasque nuncase pierden,a pesar de quelas propiasalas nose expresaronfísicamente.Losgenesactivar o desactivar,dependiendo de las circunstancias.TextoFuenteNational Geographicnoviembre de 2003.
   

  0 0

  bernagie DEZE.jpg

  Bernagie ( Borago officinalis ) met zijn prachtige blauwe bloemen,is bij de ruw bladigen ingedeeld, alles van de plant is eetbaar en smaakt naar komkommer,daarom ook soms de naam komkommerkruid,de bloemen worden gebruikt om allerlei salades taarten en drankjes te versieren. 
   
  Borage ( Borago officinalis ) with its beautiful blue flowers, has been listed among the roughly bladigen, all of the plant is edible and tastes like cucumber, therefore sometimes called borage, the flowers are used to decorate all kinds of salads, cakes and drinks.
   
  Borage ( Borago officinalis ) avec ses belles fleurs bleues, a été classé parmi les quelque bladigen, la totalité de la plante est comestible et a le goût de concombre, donc parfois appelé bourrache, les fleurs sont utilisées pour décorer toutes sortes de salades, des gâteaux et des boissons.
   
  Borage ( Borago officinalis ) mit seinen wunderschönen blauen Blüten, hat unter den etwa bladigen aufgeführt, die gesamte Pflanze ist essbar und schmeckt wie Gurken, daher manchmal auch als Borretsch, die Blumen werden benutzt, um alle Arten von Salaten, Kuchen und Getränken zu schmücken.
   

  Borraja ( Borago officinalis )
    con sus hermosas flores de color azul, ha sido incluido entre los aproximadamente bladigen, toda la planta es comestible y sabe a pepino, por lo tanto, a veces llamada borraja, las flores se utilizan para decorar todo tipo de ensaladas, pasteles y bebidas.

  0 0

  KENIA KKKKKKKKKDDDDDDDDDDDD.jpg

  Een tien daagse reis per helikopter op foto safari in Kenia met Tropic Air. Vanaf Nairobi vliegende naar het noorden van Lake Turkana. Dit is een van de ultieme reiservaringen van de wereld.  Extra video's door Tropic Air geleverd van Martin Harvey! Klik op de link hier onder?
   
  A ten day trip by helicopter on a photo safari in Kenya with Tropic Air. From Nairobi flying to the north of Lake Turkana. This is one of the ultimate travel experience of the world. Extra videos provided by Tropic Air from Martin Harvey! Click on the link here below?
   
  Un voyage de dix jours en hélicoptère sur un safari photo au Kenya avec Tropic Air. De Nairobi voler au nord du lac Turkana. Ceci est l'une des expériences de Voyage ultime du monde. Vidéos supplémentaires fournies par Tropic Air de Martin Harvey! Cliquez sur le lien ci-dessous?
   
  Ein zehn Tagesausflug mit dem Hubschrauber auf Foto-Safari in Kenia mit Tropic Air. Von Nairobi nach Norden des Lake Turkana fliegen. Dies ist einer der ultimative Reiseerlebnis der Welt. Zusätzliche Videos von Tropic Air von Martin Harvey zur Verfügung gestellt! Klicken Sie auf den Link hier unten?
   
  Un viaje de diez días en helicóptero a un safari fotográfico en Kenia con Tropic Air. Desde Nairobi volar al norte del lago Turkana. Esta es una de la experiencia de viaje última del mundo. Vídeos adicionales proporcionadas por Tropic Air de Martin Harvey! Haga clic en el enlace de aquí abajo?

  0 0
 • 10/01/15--03:03: Het nieuws van de dag.
 • Het nieuws van de dag.
   
  Wordt u ook gebeld door Microsoft helpdesk? Het zijn oplichters. Vertel ze in Engels dat u ze even doorverbindt met uw technische service. Laat de telefoon dan gewoon liggen... of, als u direct van ze af wil, ga verder met de volgende mededeling: This is Eric Van den Domme department cybercrime Dutch (of Belgium) national police, how can I help you? Ik garandeer u, dit telefoontje gaat niet lang duren.
   
  Bouwfonds Investment Management (IM) gaat niet verkocht worden. De verbeterde marktsituatie maakt dat de Rabo nu geen noodzaak meer ziet tot verkoop. Het bouwfonds beheert een portefeuille ter waarde van ruim zes miljard euro.
   
  Het pensioenfonds Zorg en Welzijn wil 3 miljard van haar vermogen gaan investeren in hypotheken van haar achterban. Ze willen zo'n 3000 hypotheken per jaar in de markt gaan zetten.
   
  De nieuwe bedrijfsspreuk voor Volkswagen is wat meer realistisch dan de oude: "Volkswagen, we hebben schijt aan je gezondheid!"
   
  Bijna rechtstreekse oorlog tussen de VS en Rusland. Rusland heeft namelijk 'in overleg met Assad' een bondgenoot van de VS in Syrië aangevallen. De VS is nu natuurlijk 'not amused' omdat dit een rechtstreekse provocatie van Rusland is en hoe ga je daar nu mee om. Rusland is hier de VS gewoon een beetje aan het dollen. Je moet er de lol maar van inzien. Overigens deed Turkije recent hetzelfde. Ik neem dan ook aan dat de Russen het Turkse kunstje slechts gekopieerd hebben. De zaak loopt behoorlijk uit de hand in Syrië en de kans bestaat dat ineens iedereen naar iedereen begint te schieten.
   
  Het is weer zo ver in de VS. Het geld voor de Federale overheid is weer op en nu moet een tijdelijke wet de overheidsdiensten open houden. Er is nu voor 10 weken geld.
   
  Als je data aan Achmea wilt afgeven, dan krijg je korting bij deze verzekeraar. Het wordt steeds duidelijker dat gegevens over uw gedrag veel geld waard zijn. Achmea wil deze winst wel met de verzekerden delen.
   
  Delta en Eneco moeten splitsen. Dit zal zeer waarschijnlijk inhouden dat deze bedrijven binnen afzienbare tijd door kapitaalkrachtige buitenlandse bedrijven overgenomen gaan worden en dat hun inzet richting duurzame energie dan nog slechts een actie voor de buhne zal worden. Een uitstel van de splitsing was waarschijnlijk verstandiger geweest. Helaas voert Nederland al tientallen jaren niet zo'n verstandig energiebeleid... als je al van beleid kan spreken.
      
    

  0 0

  BOLLLLLLLLLLLLBOL.jpg

  De wereld van uit de lucht gezien.
  The world of air out of the seen.
  Le monde de l'air hors de la vue.
  Die Welt der Luft aus der Säge.
  El mundo de aire hacia fuera de la sierra. 
   
  Meer New York State van Boven - Onze beste bezienswaardigheden van Hyde Park Mansion naar NYC.
   
  More New York State from Above - Our Best Sights from Hyde Park Mansion to NYC. 
   
  Plus Etat de New York du Haut - Nos sites dans Hyde Park Mansion à New York.
   
  Land Ober Mehr New York - Unsere besten Sehenswürdigkeiten in Hyde Park Mansion in NYC.
   
  Más Estado de Nueva York de la Alta - Nuestros mejores vistas de Hyde Park Mansion en Nueva York.
   
   

  0 0

  GUIDO CLAERHOUTDEZE.jpg

  Hallo beste Ann,bedankt voor uw fototoestel. Ik heb er ook zo eentje,het is vijftien jaar oud,en het doe het niet goed meer.Noch maals bedankt. Groetjes Guido alias natuurmanjak.
   
  Hello dear Ann, thanks for your camera. I am also one of them,it is fifteen years old, and do not do it properly.Thanks nor time.Greetings Guido alias natuurmanjak.

  0 0

  1ANTIVIERUS DEZE.jpg

  We willen u laten weten dat er onlangs ransomware is gesignaleerd die specifiek op mobiele Android-apparaten is gericht.lees meer.
  klik op de link hier onder. 
   
  Nous voulons que vous sachiez ce que l'on a récemment signalé que ransomware se concentre spécifiquement sur les appareils mobiles Android. Savoir plus.
  Cliquez sur le lien ci-dessous.
   
  We want you to know that there is ransomware recently signaled that specifically focuses on Android mobile devices. Read more.
  Click on the link below.
   
  Wirmöchten, dass Siewissen, dass eswurde vor kurzemfür mobileAndroid-GeräteentdecktRansomwareistspeziellgericht.leesmehr.
  Klicken Sie aufden untenstehenden Link
   
  Queremos que sepan que no se señaliza ransomware recientemente que se centra específicamente en los dispositivos móviles Android. Leer más.
  Haga clic en el enlace de abajo.
   

  0 0

  lola mijn hondje.jpg

  Fürmeine liebeJanny, hier istmein hundLola,ein sehrkluges tier,Tag und nacht,mein kleiner hundmit mir.Lolaistnicht zu verfehlenmich, und ichweiß nicht einmalLola.

  0 0
 • 10/04/15--11:36: De kerstroos...
 • DE KERST ROOS deze.jpg

  De kerstroos behoort tot de familie van het nieskruid. Deze vaste plant is ongeveer 40cm hoog,de groene bladeren zijn wat leerachtig met een paar tanden op de bovenste helft van het het blad. De plant bloeit met witte tot roze bloemen,de bloemen verkleuren naar roze na de bevruchting. Na de bloei verschijnen de zaadkokers,de plant zaait gemakelijk uit. De Kerstroos is zeer giftig door de aanwezige helleborine en saponine die zeer giftige stoffen zijn.
   
  The Christmas rose belongs to the family of the hellebore. This fixed plant is about 40cm high, the green leaves are some leather-like with a pair of teeth on the top half of the blade. The plant flowers with white to pink flowers, the flowers fade to pink after fertilization. After flowering, the seed tubes, the plant sow comfortably off. The Christmas Rose is very toxic by the present helleborine and saponin which are highly toxic substances
   
  La rose de Noël appartient à la famille de l'ellébore. Cette plante fixe est d'environ 40cm de haut, les feuilles vertes sont quelques-uns simili-cuir avec une paire de dents sur la moitié supérieure de la lame. Les fleurs de la plante avec du blanc à fleurs roses, les fleurs se fanent au rose après la fécondation. Après la floraison, les tubes de semences, la plante sèment aisés. La Rose de Noël est très toxique par la présente helleborine et saponine qui sont des substances hautement
  toxiques.
  Die Christrose gehört zur Familie der Nieswurz. Diese feste Pflanze ist ca. 40cm hoch, sind die grünen Blätter einige lederartige mit einem Paar von Zähnen auf der oberen Hälfte des Blattes. Die Pflanze blüht mit weißen bis rosa Blüten, die Blumen welken, um nach der Befruchtung rosa. Nach der Blüte, die Samenröhrchen, die Pflanze sät wohlhabend. Die Christrose ist sehr giftig beim vorliegenden helleborine und Saponin, die sehr giftige Stoffe sind.
   

  0 0
 • 10/05/15--12:09: De American pillar roos.
 • amerikaan pilaar roos DEZE DDDDD.jpg

  American pillar roos,deze klimroos heeft een overweldigende bloemenpracht en een goede ouderwetse geur. Na de bloei wordt u meestal verrast door fraaie bottels. De rozen zijn hun aandacht dubbel en dwars waard. De roos is ziektevrij en heeft een gezond blad,vele bloemen aan het eind van het voorjaar of begin van de zomer, deze pracht duurt maanden. De roos heeft bloemen in trosjes bij elkaar en soms een herbloei na de hoofdbloei. Door de grote groeikracht zijn de rozen uit deze categorie in staat in bomen te groeien en lelijke bouwwerken te camoufleren. Ze stellen geen eisen aan de grond en doen het ook met minder zon.
   

  American pillar rose, climbing rose that has an overwhelming bouquet of flowers and a good old-fashioned flavor. After flowering, you are usually surprised by beautiful hips. Roses are their attention pounding pound. The rose is disease-free and has a healthy leaves, many flowers in the late spring or early summer, this splendor takes months. The rose has flowers in bunches together and sometimes a second flowering after the main flowering. Due to the high vigor are the roses in this category enable trees to grow and ugly buildings camouflage. They make no demands on the ground and do it with less sun.

   

  Pilier American Rose, escalade rose qui a un bouquet de fleurs écrasante et une bonne saveur ancienne. Après la floraison, vous êtes habituellement surpris par de belles hanches. Roses sont leur attention pilonnent livre. La rose est sans maladie et a une feuilles saines, beaucoup de fleurs à la fin du printemps ou au début de l'été, cette splendeur prend des mois. La rose a des fleurs en grappes ensemble et parfois une seconde floraison après la floraison principale. En raison de la grande vigueur sont les roses dans cette catégorie permettent arbres de grandir et de bâtiments laids camouflage. Ils ne font pas de demandes sur le terrain et de le faire avec moins de soleil.

   
  Amerikanische Säule Rose, Kletterrose, die eine überwältigende Blumenstrauß und einen guten altmodischen Geschmack. Nach der Blüte, sind Sie in der Regel überrascht von schönen Hüften. Roses sind ihre Aufmerksamkeit hämmerte Pfund. Die Rose ist das krankheitsfreie und verfügt über eine gesunde Blätter, viele Blumen im späten Frühjahr oder frühen Sommer, nimmt diese Pracht Monate. Die Rose hat Blüten in Büscheln zusammen und manchmal einen zweiten Blütezeit nach der Hauptblüte. Aufgrund der hohen Kraft sind die Rosen in dieser Kategorie ermöglichen Bäumen zu wachsen und hässliche Gebäude zu tarnen. Sie stellen keine Forderungen auf dem Boden und tun es mit weniger Sonne.

  0 0

  DRUIVEN XXXXXXDEZE.jpg

  Ons weekend reis naar Napa Valley in Californië, Verenigde Staten.Verblijf in het Santa Rosa gebied voor snelle toegang tot Napa Valley op een fractie van de kosten.De meeste wijngaarden open om 10:00 of 11:00 in het weekend.Sommige hebben gratis rondleidingen en andere kosten zo veel als $ 25 per persoon voor een rondleiding en proeverij.
   
  Our weekend trip to Napa Valley in California,USA Stay in the Santa Rosa area for quick access to Napa Valley at a fraction of the cost.Most wineries open at 10am or 11am on weekends.Some have free tours and others charge as much as $25 per person for a tour and tasting.
   
  Notre week-end à Napa Valley en Californie,USA séjour dans la région de Santa Rosa pour un accès facile à Napa Valley, à une fraction du coût. La plupart des caves ouvertes à 10h00 ou de 11h00 le week-end. Certains offrent des visites libres et d'autres coûts autant que 25 $ par personne pour une visite et dégustation.
   
  Unser Wochenendausflug nach Napa Valley in Kalifornien,USA Bleiben Sie in der Santa Rosa-Bereich für einfachen Zugang zu Napa Valley zu einem Bruchteil der Kosten.Die meisten Weingüter um 10.00 oder 11.00 Uhr am Wochenende geöffnet. Einige bieten kostenlose Führungen und andere Kosten so viel wie $ 25 pro Person für eine Besichtigung und Verkostung.
   

  0 0

   
   
  Energie: Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat!
   
  Ik las laatst ergens de uitspraak: ‘Het gebruik van olie voor brandstof is net zoiets als je Picasso op het haarvuur gooien voor warmte.’ De toekomst van de Aarde hangt aan een zijde draadje en hoe wij omspringen met energie, is daar debet aan.
  In dit artikel – afkomstig van onze moedersite WantToKnow.info – een lijst van nieuwe-energie technologieën, waaruit blijkt dat we allang geen Picasso’s meer hoeven te verbranden. Dat deze baanbrekende en revolutionaire technologieën nog niet op de markt zijn, heeft natuurlijk een reden.
   
  Dr. Peter Lindemann, wereldwijd een autoriteit als het gaat om de praktische toepassing van nieuwe-energie, legt uit hoe dat komt en dat we vooral wachten op onszelf om het tij te keren. 
  Laat in de jaren 1880 voorspelden handelsbladen in de elektrische wetenschappen “vrije elektriciteit” in de nabije toekomst. Ongelooflijke ontdekkingen met betrekking tot de aard van elektriciteit werden gemeengoed in deze tijd.
  Binnen twintig jaar zouden er auto’s, vliegtuigen, films, opgenomen muziek, telefoon, radio en draagbare camera’s zijn. Voor het eerst in de geschiedenis werd het gewone volk aangemoedigd om zich een utopische toekomst voor te stellen met moderne transportmethoden en communicatie, banen, huisvesting en voedsel voor iedereen.
  Dus wat gebeurde er? Wat is er van de doorbraken met betrekking tot nieuwe energie geworden? Was de opwinding over vrije elektriciteit slechts wishful thinking, die uiteindelijk ontkracht werd door de wetenschap?
   
  Huidige stand van de technologie
   
  Het antwoord is nee. Spectaculaire nieuwe-energietechnieken werden gelijktijdig met andere doorbraken ontwikkeld. Sindsdien zijn er meerdere methoden ontwikkeld voor de productie van enorme hoeveelheden energie tegen extreem lage kosten. Geen enkele van deze technologieën hebben de open consumentenmarkt echter gehaald. Waarom dit zo is zal zodadelijk worden besproken.
  Allereerst is hier een korte lijst van nieuwe-energie technologieën. Het gemeenschappelijke kenmerk dat al deze ontdekkingen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van één vorm van energie om een grote hoeveelheid van een andere vorm van energie te beheersen of los te laten.
   
  Radiant Energy. Nikola Tesla’s Magnifying Transmitter, T. Henry Moray’s Radiant Energy Apparaat, Edwin Gray’s EMA Motor, en Paul Baumann’s Testatika Machine functioneren allemaal op Radiant Energy. Deze natuurlijke vorm van energie kan dezelfde wonderen tot stand brengen als gewone elektriciteit tegen minder dan 1% van de kosten. Het gedraagt zich echter niet precies hetzelfde als elektriciteit, wat heeft bijgedragen aan het verkeerde begrip ervan door de wetenschap. De Methermitha Gemeenschap in Zwitserland bezit momenteel vijf of zes functionerende modellen van brandstofloze, zelfvoorzienende apparaten die van deze energievorm gebruik maken.   
   
  Permanent Magnets. Dr. Tom Bearden bezit twee functionerende modellen van een op permanent magnets werkende elektrische transformer. Deze gebruikt een elektrische input van 6 watt om de richting van een magnetisch veld te beïnvloeden, dat door een permanent magnet voortgebracht wordt. Door het magnetisch veld te kanaliseren, eerst naar één output-spoel en vervolgens herhaaldelijk en snel naar een tweede spoel, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder bewegende delen. Meerdere uitvinders hebben werkende mechanismen die torsie produceren door middel van permanent magnets alleen.
  Super-efficiënte Elektrolyse. Water kan omgezet worden in waterstof en zuurstof door middel van elektriciteit. Wanneer water in aanraking komt met zijn eigen moleculaire resonante frequentie, wordt het omgevormd tot waterstof en zuurstof, met een geringe elektrische input. Waterstof kan motoren aandrijven (zoals in je auto) tegen de kosten van water.  
  Koude Kernfusie. Hoewel aanvankelijke claims ontkracht zijn, is koude kernfusie wel degelijk reëel. Niet alleen is overtollige hitteproductie herhaaldelijk gedocumenteerd, maar ook laag energetische transmutatie van elementen van atomen is gecatalogiseerd, waarbij tientallen verschillende reacties zijn opgetreden.
   
  Schone energie, voor iedereen, overal
   
  Er bestaan tientallen andere systemen. Vele zijn levensvatbaar en goed getest. Maar deze korte lijst is voldoende om het punt te maken: nieuwe-energie technologie bestaat. Het biedt de wereld een overvloed aan schone energie voor iedereen, overal.Het is nu mogelijk om de productie van broeikasgassen te stoppen, en kerncentrales te sluiten. Transport- en productiekosten voor bijna alles kunnen dramatisch omlaag. Maar al deze prachtige voordelen die het leven op aarde zoveel gemakkelijker en beter kunnen maken voor iedereen worden al tientallen jaren uitgesteld. Waarom uitstel? En wiens doelen worden gediend met dit uitstel?
   
  Vier Onzichtbare Krachten
   
  1. De rijkste families en hun centrale banken zijn de eerste kracht.Hun motivatie is hebzucht en de behoefte om vrijwel alles te beheersen behalve zichzelf. Hun plan is om uiteindelijk alle grondstoffen ter wereld te beheersen, een daardoor ieder’s leven te beheersen door de beschikbaarheid van alle goederen en diensten. Een onafhankelijke bron van welvaart (nieuwe-energie apparaat) in handen van iedere persoon op aarde stuurt hun plannen voor werelddominantie in de war. Ze willen geen enkele concurrentie. De wapens die ze gebruikt hebben om dit tot stand te brengen zijn intimidatie, debunk-“experts”, opkopen en niet beschikbaar stellen van technologie, en het vermoorden van uitvinders. Ze hebben eveneens de wetenschappelijke theorie gepromoot die stelt dat vrije energie onmogelijk is (wetten van de thermodynamica).  
   
  2. De tweede kracht zijn de nationale regeringen.
  Het probleem hier is gerelateerd aan het handhaven van de nationale veiligheid. Er is sprake van een continu manoeuvreren voor een plaats en invloed met betrekking tot wereldwijde zaken, en de sterkste partij wint. In de economie is het de gouden regel: “Degene met het goud maakt de regels”. Onbeperkte energie op deze planeet zal leiden tot een onvermijdelijke herschikking van het machtsevenwicht. Iedereen zal het willen hebben, en zal tegelijkertijd willen voorkomen dat anderen het krijgen. Dus, de motivatie van nationale regeringen is zelfbehoud.Hun wapens bestaan uit het tegenhouden van de uitgifte van patenten, op grond van de nationale veiligheid, het lastigvallen van uitvinders met criminele aantijgingen, belastingcontrole, dreigementen, telefoontaps, brandstichting, diefstal, en een heel scala aan andere intimidaties die de bezigheid van het bouwen en op de markt brengen van een nieuwe-energie machine praktisch onmogelijk maakt..
   
  3. De derde kracht bestaat uit bedrogen uitvinders en oplichters.
  Aan de periferie van de uitzonderlijke wetenschappelijke doorbraken die verantwoordelijk zijn voor reële nieuwe-energie technologieën, ligt een schaduwwereld van onverklaarde anomalieën, marginale uitvindingen en promoters zonder scrupules. De eerste twee krachten hebben steeds gebruikt gemaakt van de media om de ergste voorbeelden van deze groep te promoten, om de aandacht van het publiek af te leiden, en om echte doorbraken in diskrediet te brengen door ze met de frauduleuze zaken te associëren.Dus, de derde kracht is bedrog en oneerlijkheid. De motivaties zijn zelfverheerlijking, hebzucht, nastreven van macht over anderen, en een vals gevoel van eigenbelang. De wapens die gebruikt worden zijn liegen, bedriegen, zelfbedrog en arrogantie in combinatie met slechte wetenschap.  
   
  4. De vierde kracht aan het werk om de publieke beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie uit te stellen, bestaat uit de rest van ons.
  Het mag dan gemakkelijk zijn om te zien hoe beperkt en egoïstisch de motivaties van de andere krachten zijn, maar eigenlijk zijn deze motivaties eveneens overduidelijk aanwezig in ieder van ons. Houden we er niet stiekem allemaal, net als de rijkste families, illusies van verkeerde superioriteit op na, en willen we niet allemaal anderen beheersen in plaats van onszelf?
  En, zou jij ook niet verkopen als de prijs maar hoog genoeg was?Of, zoals de regeringen, willen we niet allemaal onze eigen overleving veiligstellen? Of, zoals de bedrogen uitgekomen uitvinder, verkiezen we niet allemaal van tijd tot tijd een aangename illusie boven een onprettige waarheid?Of vrezen we niet allemaal het onbekende, zelfs als het een grote beloning in het vooruitzicht stelt? Onze bewustzijnsuitdaging
  Alle vier de krachten zijn slechts verschillende aspecten van hetzelfde proces. Er is in feite maar één kracht die de beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie tegenhoudt, en dat is onspiritueel gemotiveerd gedrag. Nieuwe-energie technologie is een uiterlijke manifestatie van goddelijke overvloed. Het is de motor van de economie van een verlichte maatschappij, waarin mensen zich vrijwillig tegenover elkaar gedragen op een respectvolle en beschaafde manier.“Onspirituele” mensen kunnen niet vertrouwd worden met nieuwe energie. Ze zullen slechts doen wat ze altijd al hebben gedaan, en dat is genadeloos misbruik van elkaar maken, of elkaar en zichzelf ombrengen in het proces.
   
  De Kans
  Wat nieuw is, is dat jij en ik nu beter met elkaar kunnen communiceren dan enig moment in het verleden. Het Internet biedt ons, de vierde kracht, een kans om de gezamenlijke pogingen van de andere krachten het hoofd te bieden, die de verspreiding van nieuwe-energie technologie tegenhouden. Wat er begint te gebeuren, is dat uitvinders hun werk publiceren, in plaats van er patent op aan te vragen en het geheim te houden.Steeds vaker geven mensen informatie weg over deze technologieën, in boeken, video’s en op websites. Hoewel er nog steeds een grote hoeveelheid nutteloze informatie over nieuwe energie op het Internet circuleert, neemt de beschikbaarheid van goede informatie snel toe.Ieder van ons ondersteunt de vierde kracht. Als we opstaan en weigeren om nog langer onwetend en inactief te blijven, dan kunnen we de loop van de geschiedenis veranderen. Alleen massale actie kan de wereld die we willen tot stand brengen. De andere drie krachten zullen ons niet helpen om een brandstofloze energiecentrale in onze huizen te plaatsen.Nieuwe-energie technologie zal alles veranderen aan de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Het maakt hebzucht en angst voor overleving overbodig. Maar zoals in alle oefeningen van spirituele overtuiging, moeten we eerst vrijgevigheid en vertrouwen manifesteren in onze eigen levens.
   
  De Uitdaging: sluit je aan!
  Nieuwe-energie technologie bestaat. Het bestaat al tientallen jaren. Communicatietechnologie en Internet hebben de sluier van geheimzinnigheid opzijgeschoven van dit opmerkelijke feit. Overal ter wereld beginnen mensen nieuwe-energie apparaten te bouwen. De bankiers en regeringen willen niet dat dit gebeurt, maar ze kunnen het niet stoppen.Enorme economische instabiliteit en oorlogen zullen worden gebruikt om de aandacht van mensen af te leiden van de nieuwe-energie beweging. Van dit aspect van wat er gaande is zal in essentie geen uitgebreid verslag worden gedaan door de media.De Westerse maatschappij is in veel opzichten hard op weg naar zelfdestructie als gevolg van de bij elkaar opgetelde effecten van hebzucht en corruptie. Nieuwe-energie technologieën kunnen deze trend niet stoppen. Als je, aan de andere kant, een nieuwe-energie apparaat hebt, dan zou je wellicht in een betere positie verkeren om de overgang te ondersteunen die onderweg is.De vraag is: wie zal uiteindelijk de ontluikende wereldregering controleren, de eerste kracht, of de vierde kracht? Diegenen die de vierde kracht kiezen maken misschien de dageraad mee van de wereld van nieuwe energie. Ik daag je uit om je bij diegenen aan te sluiten.
   
  Website Peter Lindemann
   

  0 0

  GUIDO CLAERHOUTDEZE.jpg

  Een samenvatting van foto's op mijn blog.
  klik op de link hier onder?
   
  A summary of photos on my blog.
  click on the link here below?
   
  Un résumé de photos sur mon blog.
  cliquez sur le lien ci-dessous?
   
  Eine Zusammenfassung der Fotos auf meinem Blog.
  Klicken Sie auf den Link hier unten?
   
  Un resumen de fotos en mi blog.
  haga clic en el enlace de aquí abajo?
   

  0 0

  Het groot spingzaad GGGGGGGG.jpg

  Het groot springzaad (Impatiens noli-tangere) is een eenjarige, kruidachtige plant uit de balsemienfamilie (Balsaminaceae). De soortaanduiding noli-tangere betekent "roer me niet".
  De plant wordt 30-70 cm of soms tot 100 cm hoog. De goudgele, lijnsymmetrische bloemen worden 15-35 mm lang. Het spoor is gekromd. De kroonbladen zijn paarsgewijs vergroeid. Van binnen zijn ze rood gestreept tot bruinrood gestippeld. De plant bloeit van juli tot en met augustus.
  De bovenste stengelbladeren zijn meestal kleiner dan de onderste, en met 7-20 mm grote, stompe tanden.
  De vrucht is een doosvrucht. Zoals gebruikelijk in dit geslacht, springen deze open bij aanraken, waarbij de zaden over een afstand van circa 3 m wegspringen.
  Voorkomen
  De plant is oorspronkelijk afkomstig uit Midden-Europa en komt ook in België en Nederland in het wild voor, dit in tegenstelling tot een exoot als de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera).
  Ze groeit in bossen, kloven en beekoevers op vochtige standplaatsen. In de bergen kan men haar tot hoogten van ongeveer 1300 m aantreffen.
  In Belgie zeer zeldzaam.
   
   
  The large balsam (Impatiens noli-tangere) is an annual herbaceous plant of the balsaminaceae (Balsaminaceae). The specific name noli-tangere means "stir not me."
  The plant is 30-70 cm or sometimes up to 100 cm high. The golden yellow, line symmetrical flowers are 15-35 mm long. The track is curved. The petals are fused in pairs. Inside they are striped red to brownish red dotted. The plant flowers from July to August.
  The upper stem leaves are usually smaller than the lower one, and with 7-20 mm wide, blunt teeth.
  The fruit is a capsule. As is usual in this genus, jumping this open to the touch, wherein the seeds over a distance of approximately 3 m ejection.
  Prevent
  The plant is native to Central Europe and also occurs in Belgium and the Netherlands in the wild, as opposed to an exotic species like the Himalayan balsam (Impatiens glandulifera).
  It grows in woods, ravines and stream banks in damp places. In the mountains you can find her at altitudes of about 1300 m.
  In Belgium very rare.

  0 0

  DE PAARSE SCHUBWORTELCCCCCC.jpg

  De paarse schubwortel (Lathraea clandestina) of prachtschubwortel is een laag blijvende plant uit de bremraapfamilie (Orobanchaceae). De paarse schubwortel parasiteert op de wortels van populier en wilg en els, maar ook wel hazelaar. De plant heeft geen bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot mei met lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. De plant komt onder andere voor in oude parken en landgoederen.
  Ontluikende paarse schubwortel
  Paarse schubwortel in de Zwalmvallei
  Donkerdere vorm (West-Frankrijk)
  Close-up van de bloemen
   
  De waardplant ondervindt weinig last van dit parasitisme, doordat de bloei en de vruchtzetting gedurende de lentesapstroom plaatsvinden en het bovengrondse gedeelte van de plant daarna afsterft.
   
  Voorkomen
   
  De plant staat op de Vlaamse rode lijst van planten vermeld als zeldzaam. Ze komt wel plaatselijk talrijk voor in de Vlaamse Ardennen en in de Zwalmvallei. Op een paar andere plaatsen, zoals in Meise en de Dijlevallei, wordt ze ook verwilderd aangetroffen. België vormt de traditionele noordgrens van haar verspreidingsgebied.
   
   
  Purple Toothwort (Lathraea clandestina) or prachtschubwortel is a low-growing plant from the orobanchaceae (Orobanchaceae). Purple Toothwort parasitic on the roots of poplar and willow and alder, but also hazel. The plant has no aboveground stem. It blooms from March to May with long-stemmed flowers 4 to 5 cm long, which come directly from the rootstock. The plant is among others in old parks and estates.
  Budding Purple Toothwort
  Purple Toothwort in Zwalmvallei
  Darker form (Western France)
  Close up of the flowers
   
  The host experiencing little burden of parasitism, because flowering and fruiting occur during the lentesapstroom and the aboveground portion of the plant then dies.
   
  Prevent
   
  The plant is on the Flemish red list of plants listed as rare. She is locally plentiful for in the Flemish Ardennes and the Zwalmvallei. On a few other places, such as found in Meise and the Dyle valley, they also haggard. Belgium is the traditional northern border of its range.
   

   

  0 0

  KONINGSPAGE DDDDDDDDD.jpg

  De koningspage (Iphiclides podalirius) is een vlinder uit de familie van de pages (Papilionidae). De vleugel varieert in lengte tussen de 32 en 39 millimeter. De ruim vier centimeter lange groene rups is cilindervormig, aan de voorkant wat dikker.
   
  Verspreiding en leefgebied
   
  De koningspage is wijdverspreid in heel Europa en Azië in warme tot zeer warme gebieden. De vlinder vliegt van zeeniveau tot 1500 meter hoogte. In Nederland geldt hij als trekvlinder. De vliegtijd is van maart tot en met oktober. De vlinder valt op door zijn zeilende manier van vliegen.
   
  De vlinder geeft de voorkeur aan droog kalkrijk grasland en bosgebied.
   
  Waardplanten
  Van juni tot september is de rups te vinden op sleedoorn, weichselboom, meidoorn en perzik, af en toe ook op lijsterbes en appelboom, maar vrijwel altijd alleen en bij voorkeur op warme, zonnige plekjes.
   
  Schijnbaar weten de mensen het verschil niet tussen de Koningspage. De  koninginnepage.
   
  The king page (Iphiclides podalirius) is a butterfly of the family of the pages (Papilionidae). The wing varies in length between 32 and 39 millimeters. The more than four centimeters long green caterpillar is cylindrical, slightly thicker at the front.
   
  Distribution and habitat
   
  The king page is widespread throughout Europe and Asia in long hot areas. The butterfly flies from sea level to 1500 meters. In the Netherlands, he is considered migratory butterfly. The flight time is from March to October. The butterfly is noted for its sailing way of flying.
   
  The butterfly prefers dry calcareous grassland and woodland.
   
  Host plants
  From June to September is available the caterpillar on blackthorn, weichselboom, hawthorn and peach, occasionally on rowan and apple tree, but almost always alone and preferably on warm, sunny spots.
   
  Apparently, people know the difference between the King Page. The swallowtail.
   
   

  0 0

  koningginnen pageRRRRRRRRR.jpg

  De koninginnenpage (Papilio machaon) is een vlinder uit de familie van de pages (Papilionidae). De koninginnenpage heeft een voor een page relatief grote spanwijdte tot 75 millimeter, en overwegend gele kleuren. De vleugels hebben daarnaast een opvallende zwart-gele tekening met blauwe accenten, een rode vlek aan de achtervleugel en een langwerpig, zwart gekleurd vleugelaanhangsel dat de vleugelstaart of -slip wordt genoemd. De koninginnenpage heeft een zeer groot verspreidingsgebied in vergelijking met andere vlinders.
   
  De koninginnenpage komt voor in vrijwel geheel Europa, grote delen van Azië en het uiterst noordoostelijke deel van Afrika, en is daarnaast ook algemeen in grote delen van Noord-Amerika. De page heeft een voorkeur voor open, bloemrijke landschappen. In het grootste deel van zijn areaal komt de vlinder nog algemeen voor, maar in sommige landen is de vlinder bijna uitgestorven, zoals in Groot-Brittannië. De koninginnenpage is een van de grootste vlinders die in België en Nederland wordt gevonden maar is hier geen algemene soort. In het grootste deel van westelijk en noordelijk Europa is het een zeldzame zwervende soort.
   
  De rupsen leven voornamelijk van verschillende schermbloemige planten  Ze hebben een heldere groene kleur en een opvallende tekening die bestaat uit zwarte dwarsbanden op de lichaamssegmenten die worden onderbroken door oranje vlekken.
   
   
  The swallowtail (Papilio machaon) is a butterfly of the family of the pages (Papilionidae). The Swallowtail has a page for a relatively large span to 75 millimeters, and predominantly yellow color. The wings also have a striking black and yellow design with blue accents, a red stain on the rear wing and an elongated, black colored wing attachment to the wing or tail skid is mentioned. The Swallowtail is a very wide range in comparison with other butterflies.
   
  The swallowtail is found almost everywhere in Europe, large parts of Asia and the extreme northeastern part of Africa, and is also common in many parts of North America. The page has a preference for open, flower-filled landscapes. In most of its area, the butterfly is still common, but in some countries the butterfly is almost extinct, as in Britain. The Swallowtail is one of the largest butterflies found in Belgium and the Netherlands but is not a common species here. In most of western and northern Europe, it is a rare kind of wandering.
   
  The caterpillars live mainly of various umbelliferous plants They have a bright green color and a striking design consisting of black bars on the body segments punctuated by orange spots..

  0 0
 • 10/12/15--11:10: De gele plomp (Nuphar lutea)
 • DE GELEPLOMP PPPPdeze.jpg

  De gele plomp (Nuphar lutea) is een algemeen voorkomende waterplant met drijvende bladeren uit de waterleliefamilie (Nymphaeaceae).
  De gele plomp is een plant die zich met zijn wortelstok en via zaad verbreidt. In het eerste jaar heeft de plant veelal alleen bladeren die onder water blijven. Daarna komen de drijfbladen en in de zomer de gele bloemen die op grote boterbloemen lijken. De bloemen drijven niet op het water maar steken erbovenuit. De meeldraden weerkaatsen behalve geel ook ultraviolet licht, waardoor ze door bijen goed gevonden worden.De driekantige steel bevat luchtkanalen, waarmee zuurstof dat vanuit huidmondjes op de drijvende bladeren wordt opgenomen naar de wortels wordt geleid. Sommige insectenlarven maken van de luchtkanalen gebruik om te ademen.De gele plomp groeit in dieper water en draagt bij aan de hoeveelheid zuurstof in het water. De plant heeft er behoefte aan dat de grond ongemoeid wordt gelaten.De eetbare wortel bevat de stof nupharine, een giftige stof die teniet wordt gedaan door de wortel goed te koken.De vrucht is groen en flesvormig en drijft aanvankelijk op het water. Later valt de buitenste schil van de vrucht en splijt deze open, waarna de zaden tevoorschijn komen. Deze zinken uiteindelijk naar de bodem.
   
  The hulking yellow (Nuphar lutea) is a common water plant with floating leaves of the water lily family (Nymphaeaceae).The yellow squat is a plant that its rhizome and spreads via seed. In the first year the plant usually only leaves that remain under water. Then come the floating leaves and summer yellow flowers that resemble large buttercups. The flowers do not float on the water but stabbing above it. Reflect the stamens except yellow also ultraviolet light, making them well found by bees.
  The triangular steel contains air ducts, which allows oxygen to be recorded is fed to the roots from stomata on the floating leaves. Certain insect larvae make use of the air ducts to breathe.
  The yellow plomp growing in deeper water, and contributes to the amount of oxygen in the water. The plant has a need for that land is left untouched.
  The edible root contains the substance nupharine, a toxic substance that is offset by the roots to cook well.
  The fruit is green and bottle-shaped and initially floats on the water. Later is the outer shell of the fruit and split open, and the seeds emerge. This eventually sink to the bottom.

  0 0
 • 10/14/15--10:32: De Ekster.
 • Ekster XXXXXXXX PICCA.jpg

  De Ekster
   
  Met zijn opvallende zwart-witte verenkleed is de ekster een van de gemakkelijkst te herkennen vogels. De vogel bouwt zijn grote nest meestal in een boom, maar er zijn ook nesten gevonden in struikgewas, op steigers, elektriciteitsmasten en zelfs op vensterbanken. Zijn kostje scharrelt hij op de grond bij elkaar en bestaat voornamelijk uit insecten en aas. 's Winters eet hij ook wel zaad (van de voertafel) en andere plantaardige bestanddelen. In het voorjaar, als hij jongen heeft, wil hij ook wel eieren en jongen van andere vogels aan zijn eigen jongen voeren, maar uit wetenschappelijk onderzoek is inmiddels wel gebleken dat de zangvogelpopulaties hieronder niet te lijden hebben. Zoals alle kraaiachtigen is de ekster een echte omnivoor. De ekster is niet bang om zich in de buurt van mensen te laten zien of zich te vestigen, bijvoorbeeld in tuinen; in landelijke gebieden zijn ze schuwer omdat ze een gemakkelijk doelwit vormen voor de -illegale- jacht.
  Eksters vormen levenslange broedparen, net als de kauw, en ze vormen met de uitgevlogen jongen nog een tijd een gezin, maar ze leven 's zomers niet in groepen zoals de kauw vaak doet. Wel kunnen de juveniele eksters in groepen voorkomen.
  Verspreiding en leefgebied
  De ekster komt voor in heel Europa en een groot gedeelte van Azië. In Nederland is de ekster vrijwel overal algemeen, met naar schatting 100.000 broedparen per jaar.
   
  Magpie
   
  With its striking black and white plumage is the magpie one of the easiest birds to identify. The bird builds its large nest usually in a tree, but there have also been found nesting in bushes, on scaffolding, utility poles and even on windowsills. His kostje he wanders on the floor together and consists mainly of insects and carrion. In winter he also eats seeds (of the feed table) and other plant components. In the spring, when he's young, he also wants eggs and young of other birds to feed its own young, but from scientific research have now become clear that the singing bird populations do not suffer. Like all corvids the magpie is a true omnivore. The magpie is not afraid to stand in the vicinity of showing people or settle, for example in gardens; in rural areas they are more shy because they are an easy target for the -illegale- hunting.
  Magpies form lifelong pairs, like the swan, and they form the fledglings one time a family, but they live in summer not in groups like the chewing often does. Be able to prevent the juvenile magpies in groups.
  Distribution and habitat
  The magpie is found throughout Europe and much of Asia. In the Netherlands, the magpie almost everywhere generally, with an estimated 100,000 breeding pairs per year.
   

   

   

   


  0 0
 • 09/04/15--03:17: De Visweek...
 • Tijdens de Bewuste Visweek zetten we daarom de zeeproducten centraal die op een duurzame manier verkregen zijn en die onze waardevolle levensbronnen respecteren.

  Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen weet u als consument zeker dat u vis koopt die uit een duurzame visserij of een verantwoorde kwekerij komt. Zo draagt u bij aan het behoud van gezonde oceanen vol met leven.

  Verschillende supermarkten steunen de Bewuste Visweek en verkopen visproducten met het MSC- of ASC-keurmerk
  :

   


  0 0

  GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (600 x 549).jpg

  Hallo allemaal,hier ben ik terug met een nieuwtje,een uurwerk maker,die speciale uurwerken maakt voor verzamelaars, kijken jullie mee,de moeite waard om te kijken? En voor iemand die niet op 20.000 euro hoeft te kijken?
   
  Hello everybody, here I am back with a piece of news, a watch maker, which makes special timepieces for collectors, you look it, well worth watching? And for someone who does not need to look at 20,000 euros?
   
  Hallo zusammen, hier bin ich wieder mit einer Neuigkeit, ein Uhrenhersteller, die besondere Zeitmesser für Sammler macht, es zu betrachten Sie, die sich sehen? Und für jemanden, der nicht braucht, um bei 20.000 Euro freuen?
   
  Bonjour tout le monde, ici, je suis de retour avec un morceau de nouvelles, un horloger, qui rend montres spéciales pour les collectionneurs, vous regardez, eh bien la peine de regarder? Et pour quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder à 20.000 euros?
   

   

   

  0 0

  DAT IS BELGIE OOOOO (880 x 576).jpg

  Dit is België in al zijn aspecten.
  Cultuur, economie, toerisme, geschiedenis, onderwijs, ...
   
  Ceci est la Belgique dans tous ses aspects.
  Culture, économie, tourisme, histoire, éducation, .
   
  This is Belgium in all it's aspects.
  Culture, economy, tourism, history, education,
   
  Dies ist Belgien in all seinen Aspekten.
  Kultur, Wirtschaft, Tourismus, Geschichte, Bildung,
   
  Se trata de Bélgica, en todos sus aspectos.
  Cultura, economía, turismo, historia, educación, ...

  0 0
 • 08/25/15--05:09: Beste vrienden...
 • Beste vrienden,ik ben voor de moment draadloos verbonden,zo kan ik geen fofos meer plaatsen. Bedankt voor het begrip. Maar kijkt u maar verder, naar veel mooie films en veel meer. Een Groet uit Belgie,meer bepaald uit Malle bij Antwerpen. Guido
  Claerhout alias natuurmanjak
   
  Dear friends,I am for the moment wirelessly connected,so I can not fofos more places. Thank you for understanding. But needs to look further, to many fine films and much more.A Greeting from Belgium, more precisely from Malle near Antwerp.Guido
  Claerhout alias Natuurmanjak
   
  Chers amis, je suis pour le moment connecté sans fil, donc je ne peux pas fofos plus d'endroits. Merci de votre compréhension. Mais doit regarder plus loin, de nombreux beaux films et bien plus encore. Une salutation de la Belgique, plus précisément de Malle, près d'Anvers. Guido
  Claerhout alias Natuurmanjak
   
  Queridos amigos, estoy por el momento conectado de forma inalámbrica, así que no puedo fofos más lugares. Gracias por la comprensión. Pero hay que mirar más lejos, a muchas películas finas y mucho más. Un Saludo de Bélgica, más precisamente de Malle cerca de Amberes. Guido
  Claerhout alias Natuurmanjak